Taalwerkplaats Middelburg

De Sectie voor Cultuurwetenschap en Letteren van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap organiseert een Taalwerkplaats op vier zondagen in najaar 2017 in Middelburg. In deze taalwerkplaats houden we ons bezig met de vraag: Wat is het spirituele van taal en hoe maken we dat ervaarbaar en vruchtbaar in ons eigen leven? Een zoektocht naar wezen en betekenis van taal en woord in de antroposofie en de geestelijke wereld. De vier zondagen bestaan uit lezingen, taaloefeningen, euritmie en spraakvorming. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de digitalisering van taal, kindertaalverwerving, het alfabet en de ontwikkeling van het schrift, de grammatica en de toekomst van taal. Onze inspiratiebron is de antroposofie van Rudolf Steiner. Medewerkenden: Frits Burger (oud-germanist en psychosociaal werker), Marieke Cooiman (neerlandica), Ernie Coenen (spraakvormer, vertelster, kinderfocustrainer), Boudewijn van Sluijs (euritmist). Vrije School Zeeland, Willem Arondeusstraat 59, 4333DD Middelburg. De zondagen 24 september, 8 en 22 oktober, 5 november, 11.00-16.00 uur (inloop 10.30 uur). Kosten € 195,- inclusief koffie, thee en koek (brood zelf meebrengen), een reader en het boek van Frist Burger Taal Stroomt: een weg naar het innerlijk van het woord: Linguarhei. Opvragen van het uitgebreide programma en het opgeven voor deze werkplaats bij secretariaat@antroposofie.nl. Opgeven kan ook bij gemeentezeeland@christengemeenschap.nl. De vier zondagen vormen één geheel. Wanneer u zich aanmeldt, schrijft u zich in voor het gehele traject. De taalwerkplaats is bedoeld voor alle woordminnaars: voor hen die in hun beroep veel gebruik moeten maken van het woord, zoals leraren, therapeuten en pastorale werkenden, maar ook voor hen die het woord willen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Paasontbijt

We hebben na de Mensenwijdingsdienst, op deze Tweede Paasdag van een uitstekend verzorgd “Paasontbijt” mogen genieten.IMG_1238

ANBI Status gemeente Zeeland

 

RSIN

De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg (in oprichting) maakt onderdeel uit van een erkend kerkgenootschap in Nederland en Vlaanderen. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie-Nummer (RSIN) is 27348295

Rechtsvorm

 

De gemeente maakt deel uit van het landelijk kerkgenootschap

“De Christengemeenschap beweging tot religieuze vernieuwing”.

Dit is een rechtspersoon met ANBI status.

Website

www.christengemeenschap.nl/middelburg

Kerkdienstlocatie

Lange Noordstraat 62, 4331CE Middelburg

Informatie

Lien Gerard, telefoon 0118583352

Doelstelling

De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.

Werkwijze

Gewijde priesters (zowel man als vrouw) voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt. Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk, oefenen de zielszorg uit en geven lezingen en cursussen. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en de leden en belangstellenden in onderlinge samenwerking.

Toekomstplan

 

 

 

De middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen www.christengemeenschap.nl/nalatenschap , alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

De maandelijkse giften die ontvangen worden komen geheel ten goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijke. Een opgebouwde reserve is specifiek bestemd voor het verwerven van een eigen onderkomen.

Organisatievorm

De organisatiestructuur bestaat uit vier taakgroepen, elk met een coördinator. De coördinatoren komen regelmatig bijeen in het Coördinerend Overleg en om de maand met de gemeentegeestelijke. In de laatst genoemde samenstelling vormen ze het bestuur van de gemeente.

De vier taakgroepen zijn: Rondom het altaar, Gemeenteleven, Communicatie en Financiën. Het Coördinerend Overleg zorgt voor landelijke vertegenwoordiging in de Landelijke Raad, het Landelijk Penningmeester Overleg, de Algemene Ledenvergadering, de landelijke muziekdagen en de landelijke gewadendagen. Het Coördinerend Overleg komt regelmatig bijeen voor afstemming en taakgroepoverstijgende vraagstukken.

Non-profit

De Christengemeenschap in Zeeland te Middelburg, bestaande uit leden en belangstellenden, maakt  het voltrekken van de sacramenten door een priester mogelijk. Gezamenlijk brengen zij daar gelden voor bijeen middels het landelijk voorzieningenfonds en de gezamenlijke kas. Daarmee wordt voor een tiende deel in het levensonderhoud voorzien van de priester in onze gemeente i.o.

De taakgroepen werken met een jaarbegroting waaruit gemaakte kosten kunnen worden vergoed of als schenking worden ingeboekt.

Activiteiten

Eén tot tweemaal per maand een mensenwijdingsdienst, viermaal per jaar een Algemene Vergadering,  lezingen, gemeentebijeenkomsten, boekbesprekingen, pericooplezen, jaarfeestvieringen, taakgroep- & themabijeenkomsten.

Financiële verantwoording

De taakgroep Financiën bestaat uit drie mensen: een voor boekhouden, een voor de interne zaken en één voor de contacten in het landelijk penningmeestersoverleg.  Zij stellen voor de najaarsvergadering de begroting op. De financiële verantwoording vindt plaats middels het financieel jaarverslag. Deze schriftelijke verantwoording wordt in de voorjaarsvergadering tegen het licht gehouden. De begroting en de financiële jaarcijfers worden ter goedkeuring aan de leden en de belangstellenden voorgelegd. Zij dechargeren de penningmeesters. Aan het Landelijk bestuur wordt verantwoording afgelegd. Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders dan om de doelstellingen te realiseren, te vereenvoudigen of te verbeteren.

 

Balans per 31 dec 2016

Kas                               65,80                   Algemene reserve      2014,12
ING                           1528,44                  Gebonden reserve  132110,83
ING sparen                419,88                  Fondsen                     12198,51
Triodosbank           12198,51
Liquiditeitspool.  132110,83

 Totaal.                  146323,46                                                  146323,46