RSIN

De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg (in oprichting) maakt onderdeel uit van een erkend kerkgenootschap in Nederland en Vlaanderen. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie-Nummer (RSIN) is 27348295

Rechtsvorm

De gemeente maakt deel uit van het landelijk kerkgenootschap

“De Christengemeenschap beweging tot religieuze vernieuwing”.

Dit is een rechtspersoon met ANBI status.

Website

www.christengemeenschap.nl/middelburg

Kerkdienstlocatie

Lange Noordstraat 62, 4331CE Middelburg

Informatie

Lien Gerard, telefoon 0118583352

Doelstelling

De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.

Werkwijze

Gewijde priesters (zowel man als vrouw) voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt. Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk, oefenen de zielszorg uit en geven lezingen en cursussen. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en de leden en belangstellenden in onderlinge samenwerking.

Toekomstplan

De middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen www.christengemeenschap.nl/nalatenschap , alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

De maandelijkse giften die ontvangen worden komen geheel ten goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijke. Een opgebouwde reserve is specifiek bestemd voor het verwerven van een eigen onderkomen.

Organisatievorm

De organisatiestructuur bestaat uit vier taakgroepen, elk met een coördinator. De coördinatoren komen regelmatig bijeen in het Coördinerend Overleg en om de maand met de gemeentegeestelijke. In de laatst genoemde samenstelling vormen ze het bestuur van de gemeente.

De vier taakgroepen zijn: Rondom het altaar, Gemeenteleven, Communicatie en Financiën. Het Coördinerend Overleg zorgt voor landelijke vertegenwoordiging in de Landelijke Raad, het Landelijk Penningmeester Overleg, de Algemene Ledenvergadering, de landelijke muziekdagen en de landelijke gewadendagen. Het Coördinerend Overleg komt regelmatig bijeen voor afstemming en taakgroepoverstijgende vraagstukken.

Non-profit

De Christengemeenschap in Zeeland te Middelburg, bestaande uit leden en belangstellenden, maakt  het voltrekken van de sacramenten door een priester mogelijk. Gezamenlijk brengen zij daar gelden voor bijeen middels het landelijk voorzieningenfonds en de gezamenlijke kas. Daarmee wordt voor een tiende deel in het levensonderhoud voorzien van de priester in onze gemeente i.o.

De taakgroepen werken met een jaarbegroting waaruit gemaakte kosten kunnen worden vergoed of als schenking worden ingeboekt.

Activiteiten

Eén tot tweemaal per maand een mensenwijdingsdienst, viermaal per jaar een Algemene Vergadering,  lezingen, gemeentebijeenkomsten, boekbesprekingen, pericooplezen, jaarfeestvieringen, taakgroep- & themabijeenkomsten.

Financiële verantwoording

De taakgroep Financiën bestaat uit drie mensen: een voor boekhouden, een voor de interne zaken en één voor de contacten in het landelijk penningmeestersoverleg.  Zij stellen voor de najaarsvergadering de begroting op. De financiële verantwoording vindt plaats middels het financieel jaarverslag. Deze schriftelijke verantwoording wordt in de voorjaarsvergadering tegen het licht gehouden. De begroting en de financiële jaarcijfers worden ter goedkeuring aan de leden en de belangstellenden voorgelegd. Zij dechargeren de penningmeesters. Aan het Landelijk bestuur wordt verantwoording afgelegd. Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders dan om de doelstellingen te realiseren, te vereenvoudigen of te verbeteren.