Gemeenteleven

Gespreksgroep over het Onze Vader

Deze bijeenkomsten worden opgevat als gespreksgroep vanúit het gebed. De innigheid van dit gebed kan enkel in ons weerklinken wanneer we innerlijk ruimte maken – het in ons hart bewegen. Vanuit diezelfde respectvolle houding willen we luisterend met elkaar in gesprek gaan. De reis is het doel. En elke metgezel op die reis is van harte welkom!

Data: woensdag 19 juni.
Tijd: 15.30 – 17.00 uur.

Lees- en gespreksgroep boek “Mensenwijding en Wederkomst” van Peter Selg

Peter Selg beschrijft in het eerste deel “Mensenwijding” de ontstaansgeschiedenis van de Christengemeenschap in relatie tot de antroposofie.
In het tweede deel met de titel “Wederkomst” beschrijft hij hoe Rudolf Steiner zijn existentiële opdracht verkondigde van het door hem genoemde ‘grootste geheim van onze tijd’. Hiermee duidde hij aan, dat in de komende tijd voor veel mensen de ‘Pauluservaring van Damascus zal opleven’. Wil je meedoen dan kan je contact opnemen met Lien Gerard (06 46 61 61 38).

Data: donderdag 30 mei en 27 juni.
Tijd: 15.30 – 17.00 uur.

Verhalenvertelgroep

We gaan verhalen verzamelen om rond de jaarfeesten een namiddag (met verhaal en knutselactiviteit) voor ouders met kinderen (en grootouders met kleinkinderen) te organiseren. Ook een vertelmiddag voor volwassenen kan tot de mogelijkheden behoren. We gaan leren hoe we een verhaal mooi kunnen vertellen. Wil je meedoen dan kan je contact opnemen met Merijn Vermast (06 10 08 79 34).

Data: dinsdag 2 juli.
Tijd: 10.00 – 12.00 uur.

Waakgroep

De waakgroep bestaat uit personen die organiseren en/of daadwerkelijk bij de overledene waken.

In samenspraak met de priester en de familie zal de verzorging van het waken bij de overledene tot stand komen.

Betreffende de begrafenis/crematie plechtigheid en de Mensenwijdingsdienst voor de overledene zal de priester dit met de familie bespreken.

Lien Gérard is contactpersoon voor de waakgroep.

De waakgroep komt regelmatig samen om te bespreken en zich te verdiepen.

Data: dinsdag 11 juni. Tijd 10.30 – 12.00 uur.

Voor deelname aan de waakgroep kan contact opgenomen worden met Lien Gérard.
T: 06 46 61 61 38

Gemeenteberichten

Onze gemeenteberichten verschijnen 4x per jaar.

Heeft u belangstelling voor deze berichten?
Dan kunt u die aanvragen bij het secretariaat. Het e-mailadres is: gemeentezeeland@christengemeenschap.nl.

De sluitingsdatum van de kopij voor de Gemeenteberichten is op 2 juni 2024. 

Godsdienstlessen en religieuze opvoeding

Doop
Graag ondersteunt de gemeente Zeeland ouders bij de religieuze opvoeding van hun kinderen.
Al voor de geboorte kunnen ouders contact opnemen met de geestelijke voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over de doop. Kinderen kunnen tot hun veertiende jaar worden gedoopt.

Dienst voor de kinderen
Vanaf zeven jaar mogen de kinderen deelnemen aan de dienst voor kinderen. Deze vindt plaats op zondag om 9.30 uur (2 x per  maand), voorafgaande aan de mensenwijdingsdienst. De kinderdienst in Middelburg geeft (in een tweewekelijks ritme op de  zondagmorgen) het kind de mogelijkheid voor het altaar te staan en het rituaal, vervuld van stilte en eerbied, in zich op te nemen. De  kinderen kunnen het alledaagse onrustige leven voor een moment  loslaten en de innerlijkheid van de geestelijke werkelijkheid  beleven. De godsdienstlessen en het vieren van de jaarfeesten dragen hieraan zinvol bij. 

Godsdienstlessen
 De godsdienstlessen, zoals die door de geestelijken en leden van de Christengemeenschap worden gegeven, hebben als doel de  kinderen in hun religieuze ontwikkeling ondersteunend te begeleiden tot aan hun religieuze mondigheid (met 14 jaar).

Door het ontbreken van kinderen  vinden er momenteel geen kinderdiensten en godsdienstlessen plaats. Indien u belangstelling heeft om met uw kind naar de kinderdienst te komen, kunt u contact opnemen met Lien Gérard T: tel. 0118 583352  M:06 46 61 61 38 

Jeugdwijding
Wat met het sacrament van de doop wordt nagestreefd, kan voor de dopeling werkzaam worden wanneer zijn ontwikkeling door regelmatige ontmoetingen met het religieuze wordt gestimuleerd. Zo kan een kind  uiteindelijk met 14 jaar de jeugdwijding ontvangen en “religieus mondig” worden. Tot aan het 14e levensjaar nemen ouders, leraren en ook andere mensen die het kind liefdevol begeleiden, hiervoor de verantwoordelijkheid op zich.

Toen aan Rudolf Steiner werd gevraagd wat de essentie van het godsdienstonderwijs is, gaf hij als antwoord: “dat kinderen leren bidden. En de uiteindelijke godsdienstles is de ‘Zondagsdienst voor Kinderen’ “.